book online

Winter season 2016/2017
December 16, 2016 to Easter mondat April 17, 2017

The following booking conditions apply: Minimum lenght of stay: 3 night. Arrival and departure: daily
[email protected] Reservation hotline: +1 800 1234 556

Profili

Panožni profili

V projektu  Kompetenčnega centra za področje žičničarske dejavnosti  je projektna skupina  definirala naslednje poklicne profile:

Raven Profil
4 zasneževalec smučarskih prog
4 sprevodnik in strežnik na žičniških napravah,
4 voznik teptalnih strojev,
5 voznik in strojnik žičniških naprav,
5 komercialist (ostali),
5 oseba za izvajanje strokovnih del z vrvmi
5 nadzornik na smučišču,
5 reševalec na smučišču,
5 mentor usposabljanja voznikov in strojnikov žičniških naprav
5 Učitelj smučanja.
6 vodja in namestnik obratovanja žičniških naprav
VOZNIK IN STROJNIK ŽIČNIŠKIH NAPRAV

Splošne kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • komunicirati z žičničarskim osebjem, sodelavci, uporabniki žičničarskih  storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami
 • zagotavljati spoštovanje ukrepov za zagotavljanje lastne varnosti, varnosti zdravja in okolja, požarne varnosti skladno s predpisi in internimi pravili
 • sporazumevati se v tujem jeziku

Poklicno-specifične kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • samostojno skrbeti za delovanje naprave in posameznih strojev, varnostnih naprav in drugih delov naprave
 • zagotavljati obratovanje žičniške naprave
 • zagotavljati vzdrževanje žičniške naprav
 • zagotavljati preglede in kontrole žičniških naprave v skladu z navodili
 • spremljati in usmerjati delo na žičniški napravi
 • zagotavljati varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb
 • ukrepati ob motnjah in nepravilnostih med obratovanjem ter postopati v skladu z navodili
 • pripravljati varnostna poročilo glede obratovanja žičniške naprave
 • nadzorovati vidne dele žičnice
 • sodelovati pri reševanju na žičniških napravah
 • osebam, ki niso povezane z obratovanjem naprave, po potrebi tudi s pomočjo drugega osebja, preprečiti dostop do strojnice in območij, kjer se gibljejo
 • skrbeti za shranjevanje in vzdrževanje opreme za gašenje in prvo pomoč
VODJA IN NAMESTNIK OBRATOVANJA ŽIČNIŠKIH NAPRAV

Splošne kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • komunicirati z žičničarskim osebjem, sodelavci, naročniki, uporabniki žičničarskih  storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami
 • zagotavljati spoštovanje ukrepov za zagotavljanje lastne varnosti, varnosti zdravja in okolja, požarno varnost in varstvo osebnih podatkov skladno s predpisi in internimi pravili
 • sporazumevati se v tujem jeziku

Poklicno-specifične kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • samostojno organizirati in voditi zakonito, strokovno in učinkovito obratovanje žičniške naprave
 • zagotavljati obratovanje žičniških naprav
 • zagotavljati vzdrževanje žičniških naprav
 • zagotavljati preglede in kontrole žičniških naprav
 • spremljati in usmerjati delo na žičniški napravi
 • zagotavljati varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb
 • organizirati reševanje na žičniških napravah
 • pripravljati varnostne analiza in varnostna poročilo glede obratovanja žičniških naprav
 • voditi predpisane evidence in pripravljati obvestila za državne organe
 • izvajati notranji nadzor nad opravljanjem nalog žičničarskega osebja ob upoštevanju zakona, podzakonskih aktov, strokovnih standardov, internih predpisov in zahtev naročnikov ter delodajalca
SPREVODNIK IN STREŽNIK NA ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH

Splošne kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • komunicirati s sodelavci, uporabniki žičničarskih storitev in z drugimi osebami
 • zagotavljati spoštovanje ukrepov za zagotavljanje lastne varnosti, varnosti zdravja in okolja, požarne varnosti skladno s predpisi in internimi pravili
 • sporazumevati se v tujem jeziku

Poklicno-specifične kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • sodelovati z VO in strojnikom (voznikom) po njihovih navodilih pri vseh delih tehnične narave
 • nadzorovati vstopna in izstopna mesta
 • skrbeti za delovanje naprave
 • v primeru poškodb in nepravilnosti obratovanja naprave ali pri drugih dogodkih povezanih z napravo z ustrezno izklopno napravo takoj ustaviti ter postopati v skladu z navodili
 • osebam, ki niso povezane z obratovanjem naprave, po potrebi tudi s pomočjo drugega osebja, preprečiti dostop do strojnice in območij, kjer se gibljejo
 • prepovedati prevoz potnikom, ki so vidno vinjeni ali pod vplivom psihoaktivnih snovi in tistim, ki očitno naprave ne morejo uporabljati
 • sodelovati pri reševanju na žičniških napravah
 • ob zaključku obratovanja preprečiti dostop, zapreti dostope in namestiti ustrezne obvestilne table.
 • zagotavlja varno obratovanje žičniške naprave v skladu z obratovalnim predpisom žičniške naprave.
KOMERCIALIST (ostali)

Splošne kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • načrtovati, organizirati in koordinirati lastno delo in delo drugih
 • komunicirati s sodelavci, z nadrejenimi in s poslovnimi partnerji
 • sporazumevati se v tujem jeziku

 Poklicno-specifične kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • analizirati podatke o pogojih poslovnega sodelovanja doma in v tujih državah
 • izvajati predprodajne aktivnosti
 • izvajati marketinške aktivnosti
 • pripravljati kalkulacije projekta/storitve/izdelka
 • uporabljati finančne instrumente za zavarovanje plačil
 • izvajati prodajo in nabavo na domačem in mednarodnem trgu
 • razumeti vsebino prodajne pogodbe
 • organizirati in spremljati poprodajne aktivnosti
 • voditi evidence, pripravljati poročila ter arhivirati listine in dokumentacij o poslovnih partnerjih
 • zagotavljati kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s predpisi in standardi z dobrimi poslovnimi običaji
 • upoštevati ukrepe za varstvo pri delu in požarno varnost
VOZNIK TEPTALNIH STROJEV

Splošne kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • komunicirati z žičničarskim osebjem, sodelavci in z drugimi osebami
 • zagotavljati spoštovanje ukrepov za zagotavljanje lastne varnosti, varnosti zdravja in okolja, požarne varnosti skladno s predpisi in internimi pravili

Poklicno-specifične kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • samostojno organizirati svoje delo in skrbeti za delovanje teptalnega stroja
 • oceniti razmere na smučišču vključno z ureditvijo smučišča in režimom dela na smučišču
 • razumeti pravila organizacije dela na smučišču
 • pripraviti stroj in delovno mesto
 • izvajati dela teptanja smučišča
 • opravljati redno vzdrževanje teptalnega stroja
 • pripraviti oceno in spremljati stroške obratovanja teptalnega stroja
 • zagotavljati kvaliteto in kvantiteto dela v skladu z normativi in drugimi predpisi
 • izdelati poročila o zastojih, nesrečah in morebitnih drugih težavah na smučišču, ki vplivajo na doseganje rokov, kakovosti …
 • upoštevati ukrepe za varstvo pri delu
NADZORNIK NA SMUČIŠČU

Splošne kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • komunicirati z žičničarskim osebjem,  uporabniki žičničarskih  storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami
 • zagotavljati spoštovanje ukrepov za zagotavljanje lastne varnosti, varnosti zdravja in okolja, požarno varnost in varstvo osebnih podatkov skladno s predpisi
 • sporazumevati se v tujem jeziku

Poklicno-specifične kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • opravljati varnostni pregled smučišča
 • upravljavcu smučišča predlagati ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivost,
 • odpravljati neurejenosti ali pomanjkljivosti, ugotovljene pri pregledu smučišča, in druge naloge povezane z varnostjo na smučišču
 • urejati gibanje oseb ob vstopu na smučišče in izstopu z njega ter urejati gibanje smučarjev do vstopnega območja žičniške naprave
 • opozarjati smučarje in druge osebe na smučišču na spoštovanje določb zakona in predpisov, in jim daje navodila
 • ugotoviti identiteto smučarja ali druge osebe na smučišču, če je priča ali udeleženec v nesreči ali je kršil določbe Zakona o varnosti na smučišču
 • opraviti ogled kraja nesreče na smučišču v vseh primerih, razen ko je posledica huda ali posebno huda telesna poškodba ali smrt
 • nadzirati izvajanje drugih športnih aktivnosti in dejavnosti na smučišču
 • obveščati policijo o sumu, da je oseba na smučišču pri smučanju ali izvajanju drugih športnih aktivnosti in dejavnosti pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi
 • obveščati policijo v primerih, ko se smučar ali druga oseba na smučišču proti njemu nedostojno vede, ne upošteva na kraju samem odrejenega zakonitega ukrepa
 • sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi službami, policijo in službo za reševanje pri zagotavljanju reda, varnosti in reševanja na smučišču.
REŠEVALEC NA SMUČIŠČU

Splošne kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • komunicirati z žičničarskim osebjem,  uporabniki žičničarskih  storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami
 • zagotavljati spoštovanje ukrepov za zagotavljanje lastne varnosti, varnosti zdravja in okolja, požarno varnost in varstvo osebnih podatkov skladno s predpisi
 • sporazumevati se v tujem jeziku

Poklicno-specifične kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • razumeti delovanje posameznih organov in sistemov človeškega telesa
 • delovati v skladu s cilji PP in NMP v Republiki Sloveniji
 • ukrepati v primeru poškodbe na smučišču v skladu z zahtevnostjo poškodbe
 • ukrepati v primeru šoka, nezavesti, epileptičnega napada, kapi, sladkorne bolezni,…..oziroma drugih oblik psihičnih težav
 • ukrepati v primeru zastrupitve
 • ukrepati v primeru oživljanja
 • uporabljati opremo in sredstva za izvajanje NMP na smučišču
 • pripraviti poškodovanca za prevoz in zagotoviti higienske ukrepe
 • ravnati ob prihodu helikopterja na kraj nesreče
 • sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi službami, policijo pri zagotavljanju reda, varnosti in reševanja na smučišču
 • smučati po zahtevnih smučarskih terenih v skladu s standardi SZS.
MENTOR USPOSABLJANJA VOZNIKOV IN STROJNIKOV ŽIČNIŠKIH NAPRAV

Splošne kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • komunicirati z žičničarskim osebjem, sodelavci, naročniki, uporabniki žičničarskih  storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami
 • zagotavljati spoštovanje ukrepov za zagotavljanje lastne varnosti, varnosti zdravja in okolja, požarno varnost in varstvo osebnih podatkov skladno s predpisi in internimi pravili

Poklicno-specifične kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • povezati dejavnike uspešnega praktičnega usposabljanja z delom 
 • pripraviti načrt za praktično usposabljanje z delom
 • organizirati praktično usposabljanje z delom
 • izvesti praktično usposabljanje z delom
 • spremljati izvedbo praktičnega usposabljanja z delom
 • vrednoti izvedbo praktičnega usposabljanja z delom

ZASNEŽEVALEC SMUČARSKIH PROG

Splošne kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • komunicirati z žičničarskim osebjem, s pristojnimi organi in z drugimi osebami
 • zagotavljati spoštovanje ukrepov za zagotavljanje lastne varnosti, varnosti zdravja in okolja, požarno varnost skladno s predpisi

Poklicno-specifične kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • razumeti fizikalne in mehanske lastnosti naravnega in tehničnega snega
 • razumeti meteorološki vpliv na sneg
 • pripraviti sneg z upoštevanjem narave
 • vzdrževati snežno površio v različnih klimatskih pogojih
 • preparirati in vzdrževati tekmovalne smučarske proge
 • preparirati in vzdrževati proge za klasično tekaško tehniko
 • izgraditi in vzdrževati snežni park
 • upoštevati ukrepe za varstvo pri delu
OSEBA ZA IZVAJANJE STROKOVNIH DEL Z VRVMI

Splošne kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • komunicirati z žičničarskim osebjem, s pristojnimi organi in z drugimi osebami
 • zagotavljati spoštovanje ukrepov za zagotavljanje lastne varnosti, varnosti zdravja in okolja, požarno varnost skladno s predpisi

Poklicno-specifične kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • napraviti dolgi splet 6-pramenastih vrvi
 • razumeti osnovne fizikalne veličine, fizikalne enote, trenje
 • izračunati statiko vrvi, obremenitve vrvi, potek sil v vrveh, varnostni faktorji vrvi, modul elastičnosti, meja tečenja, natezna trdnost, mehanizem prenosa sil v vrvnem zalitju, obremenitve vrvnega zalitja
 • poznati vrste vrvi, konstrukcijske značilnosti vrvi, poškodbe vrvi, vrste sanacije vrvi
 • poznati material: jeklo za izdelavo vrvi, utrujenost materiala, zarezni učinki, martenzitna struktura jekla, korozija
 • izdelati vrvni splet: pogoji za izdelavo spleta, priprava vrvi pred spletanjem, potrebno orodje, postopek izdelave vrvnega spleta (teoretično, praktično)
 • skrajšati vrvi: postopek (teoretično, praktično)
 • vplesti pramena: postopek (teoretično, praktično)
 • razumeti kontrolne metode spletanja, dovoljeni odstopki
 • izdelati konusno vrvno zalitje: pogoji za izdelavo, metode meritev temperature litine, priprava vrvi pred zalivanjem, potrebno orodje, postopek izdelave vrvnega zalitja (teoretično, praktično)
 • razumeti učinke korozije in protikorozijske zaščite
 • razumeti kontrolne metode izdelave vrvnega zalitja
UČITELJ SMUČANJA

Splošne kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • komunicirati z žičničarskim osebjem,  uporabniki žičničarskih  storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami
 • zagotavljati spoštovanje ukrepov za zagotavljanje lastne varnosti, varnosti zdravja in okolja, požarno varnost skladno s predpisi
 • sporazumevati se v tujem jeziku

Poklicno-specifične kompetence

Zmožen/zmožna je:

 • razumeti psihologijo in motivacijo za delo mladostnikov in odraslih na snegu
 • razumeti temelje gibalnega razvoja in gibalnega učenja mladostnikov in odraslih
 • uporabljati metodiko in tehniko alpskega smučanja za različne ciljne skupine
 • zagotavljati varnost na smučišču
 • zagotoviti osnove prve pomoči na smučišču
 • sodelovati s pristojnimi inšpekcijskimi službami, policijo pri zagotavljanju reda, varnosti in reševanja na smučišču
 • smučati po zahtevnih smučarskih terenih v skladu s standardi SZS.